เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัคร


ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล


1. สมัครในนามบุคคลธรรมดา (ต้องมีผู้คํ้าประกัน)
— เอกสารสำหรับผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

— เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารรับรองเงินเดือน

*กรณีไม่มีคนคํ้าประกัน สามารถใช้หลักทรัพย์ในการคํ้าประกันตนเองได้


2. สมัครในนามนิติบุคคล
— เอกสารสำหรับผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองบริษัท + ใบภพ.20ลูกค้านอกเขต / ต่างจังหวัด


— เอกสารสำหรับผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

*ส่งเอกสารในการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ พร้อมถ่ายรูปตนเองและสถานที่ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ที่สต็อกสินค้าส่งให้เซลล์ที่ดูแล

banner register