head

นโยบายการตั้งราคาขายสินค้า

นโยบายการตั้งราคาขายสินค้า


ราคากลาง

แฟรนไชส์ และตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน จะได้รับสินค้าจากทางบริษัทในราคาส่ง ทั้งนี้เรามีการกำหนด “ราคากลาง” เพื่อให้ตัวแทนสามารถทำตลาดได้โดยไม่ทับซ้อนกัน โดยห้ามมิให้ตัวแทนขายสินค้าตํ่ากว่าราคาที่กำหนด แต่สามารถขายสินค้าบวกกำไรให้สูงกว่าได้ ทางเราจะไม่มีการเก็บ % จากกำไรใดๆ ทั้งสิ้นกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

หากทางบริษัทพบเจอตัวแทนท่านใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา โดยการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด